• VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-3VIE-TG022
 • 999,999
 • เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ปราก | อินส์บรูค | คาร์โลวี วารี | เชสกี้ครุมลอฟ
 • 10 วัน 7 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
 • เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
 • ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
 • เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
 • ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
 • อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • เวียนนา – สนามบิน
 • กรุงเทพ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก