TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

 • TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

 • TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1
 • XJ129
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 DMK-NRT 10.45-19.40
 • นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 • นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ สนามบืน นาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.55-01.35
 • สนามบิน ดอนเมือง XJ607 NRT-DMK 20.55-01.35

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก