TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

 • TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

 • TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1
 • XJ129
 • 14,888
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 DMK-NRT 10.45-19.40
 • นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 • นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ สนามบืน นาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.55-01.35
 • สนามบิน ดอนเมือง XJ607 NRT-DMK 20.55-01.35

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

24 มิ.ย.62 - 28 มิ.ย.62
14,88822,78814,88814,88814,888 8
จองทัวร์

25 มิ.ย.62 - 29 มิ.ย.62
14,88822,78814,88814,88814,888 32
จองทัวร์

26 มิ.ย.62 - 30 มิ.ย.62
14,88822,78814,88814,88814,888 2
จองทัวร์

29 มิ.ย.62 - 3 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 20
จองทัวร์

30 มิ.ย.62 - 4 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 28
จองทัวร์

1 ก.ค.62 - 5 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 25
จองทัวร์

2 ก.ค.62 - 6 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

3 ก.ค.62 - 7 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 31
จองทัวร์

4 ก.ค.62 - 8 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 22
จองทัวร์

5 ก.ค.62 - 9 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 19
จองทัวร์

6 ก.ค.62 - 10 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 29
จองทัวร์

8 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

9 ก.ค.62 - 13 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

11 ก.ค.62 - 15 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 9
จองทัวร์

12 ก.ค.62 - 16 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 8
จองทัวร์

14 ก.ค.62 - 18 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 1
จองทัวร์

15 ก.ค.62 - 19 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 5
จองทัวร์

16 ก.ค.62 - 20 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 29
จองทัวร์

17 ก.ค.62 - 21 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 32
จองทัวร์

18 ก.ค.62 - 22 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

19 ก.ค.62 - 23 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 31
จองทัวร์

20 ก.ค.62 - 24 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

21 ก.ค.62 - 25 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

22 ก.ค.62 - 26 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

23 ก.ค.62 - 27 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 32
จองทัวร์

24 ก.ค.62 - 28 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 32
จองทัวร์

25 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 32
จองทัวร์

6 ส.ค.62 - 10 ส.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 31
จองทัวร์

7 ส.ค.62 - 11 ส.ค.62
148,58822,788148,588148,588148,588 32
จองทัวร์

8 ส.ค.62 - 12 ส.ค.62
14,88822,78814,88814,88814,888 9
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก