• TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)

 • TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)
 • GQ-TW-WD6D4
 • 23,999
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • 6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35)–ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–เจียอี้
 • อาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณ–ร้านชา–ไทจง–ตลาดกลางคืน
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • Germanium Power–ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–วัดหลงซาน–อนุสรสถานเจียงเช็ค–ซีเหมินติง
 • จิ่วเฟิ่น–เย่หลิ่ว–ร้านเครื่องสำอางค์–Gloria outlet–ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)–กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

16 พ.ย.62 - 21 พ.ย.62
23,99930,49923,99923,99923,999 31
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก