• TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 • GQ-TWSIMPLE19999
 • 20,999
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 • เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
 • อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
 • เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

2 พ.ย.62 - 6 พ.ย.62
20,99925,99920,99920,99920,999 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก