TAIWAN EASY ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3...

 • TAIWAN EASY ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน BY (XW)

 • TAIWAN EASY ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน BY (XW)
 • GQ-TW4DAY12999
 • 12,999
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • 4 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง –ร้านชาอู่หลง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 06.05-10.35 , 06.55-11.50)
 • หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป–วัดหลงซาน-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสับปะรด- DUTY FEE - GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 12.10-14.50, 13.00-15.35)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

18 ก.ค.62 - 21 ก.ค.62
ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 17,388 ลดเหลือ 15,500ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111 18
จองทัวร์

19 ก.ค.62 - 22 ก.ค.62
ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 17,388 ลดเหลือ 15,500ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111 30
จองทัวร์

21 ก.ค.62 - 24 ก.ค.62
ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 16,388 ลดเหลือ 15,500ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111 30
จองทัวร์

22 ก.ค.62 - 25 ก.ค.62
ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 16,388 ลดเหลือ 15,500ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 11,999 ลดเหลือ 11,111 20
จองทัวร์

25 ก.ค.62 - 28 ก.ค.62
12,99917,38812,99912,99912,999 30
จองทัวร์

26 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
12,99917,38812,99912,99912,999 15
จองทัวร์

28 ก.ค.62 - 31 ก.ค.62
12,99917,38812,99912,99912,999 30
จองทัวร์

29 ก.ค.62 - 1 ส.ค.62
ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 17,388 ลดเหลือ 15,500ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111ราคา 12,999 ลดเหลือ 11,111 31
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก