• SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ZEVN0006
 • 999,999
 • มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000
 • 7 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้
 • เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน
 • มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
 • แทซ – กลาเซีย 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
 • โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
 • ดูไบ - กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Switzerland-Italy

มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก