• SALE OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • SALE OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ2KIX-TG001
 • 999,999
 • 6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.15 – 06.25 )
 • โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – บุฟเฟ่ชาบูซูโม่ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ -ควาซิตี้ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30 – 22.30)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ปราสาทโอซาก้า | ฟูจิ | ชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ |แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์ | ชาบูซูโม่

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก