• GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-3ZRH-TG009
 • 61,900
 • ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์ | ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ
 • 8 วัน 5 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
 • โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
 • เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
 • อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน
 • อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
 • ซูริค – สนามบิน
 • กรุงเทพ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
Switzerland

ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์ | ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

27 ก.ย.62 - 4 ต.ค.62
64,90074,40064,90064,90064,900 35
จองทัวร์

14 ต.ค.62 - 21 ต.ค.62
65,90075,40065,90065,90065,900 33
จองทัวร์

8 พ.ย.62 - 15 พ.ย.62
61,90070,80061,90061,90061,900 0
เต็ม

22 พ.ย.62 - 29 พ.ย.62
61,90070,80061,90061,90061,900 35
จองทัวร์

3 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62
61,90070,80061,90061,90061,900 30
จองทัวร์

25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63
73,90091,80073,90073,90073,900 35
จองทัวร์

26 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63
73,90091,80073,90073,90073,900 35
จองทัวร์

27 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63
75,90093,80075,90075,90075,900 35
จองทัวร์

28 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63
75,90093,80075,90075,90075,900 35
จองทัวร์

29 ธ.ค.62 - 5 ม.ค.63
75,90093,80075,90075,90075,900 35
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก