• เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 • GQ-CNX-TW22888
 • 22,888
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า+นั่งกระเช้า | หมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
 • 5 วัน 4 คืน
 • สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
 • อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
 • หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -วัดเหวินอู่- วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
 • ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์
 • สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ BR257(07.15-10.30)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า+นั่งกระเช้า | หมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 พ.ย.62 - 24 พ.ย.62
22,88827,68822,88822,88822,888 20
จองทัวร์

4 ธ.ค.62 - 8 ธ.ค.62
22,88827,68822,88822,88822,888 20
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก