• เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 • GQ-CNX-TW18888
 • 999,999
 • อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
 • 4 วัน 3 คืน
 • เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR258 : 11.30-16.30)-ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
 • อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
 • วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
 • ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก