• เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน BY (FD)

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน BY (FD)
 • GQ-CNX-TW-18888
 • 999,999
 • สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | ตลาดปลาไทเป | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เมนูปลาประธานาธิบดี | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
 • 5 วัน 4 คืน
 • สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242 (15.10-20.10) **เดินทางวันที่ 10-14 ส.ค. 62 เที่ยวบินขาไปเปลี่ยนเวลาบิน FD242 (13.45-18.35)**
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ร้านเค้กพายสับปะรด –อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น
 • ตลาปลาไทเป-วัดเทียนหยวน-สะพานตั้นสุ่ย-ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 • วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอาง-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 | ตลาดปลาไทเป | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เมนูปลาประธานาธิบดี | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก