• เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย 5 วัน 4 คืน BY (FD)

 • เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย 5 วัน 4 คืน BY (FD)
 • GQ-CNX-TW5D4
 • 999,999
 • ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย (ปล่อยโคมขงหมิง) | น้ำตกฉือเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | หมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
 • 5 วัน 4 คืน
 • เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)( FD242 : 13.45-18.35)
 • ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ฉือเฟิ่น-หมู่บ้านโคมลอย(ปล่อยโคมขงหมิง)-น้ำตกฉือเฟิ่น-สะพานแขวนฉือเฟิ่น-ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM-ซีเหมินติง
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (FD243 : 18.30-21.40)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย (ปล่อยโคมขงหมิง) | น้ำตกฉือเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | หมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก