มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน

 • มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน

 • มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน
 • BT-TP5-4-15900
 • 999,999
 • Taipei 101 อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซีเหมินตืง
 • ไอศครีม Miyahara
 • 5 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ• ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้• ตลาดกลางคืนเจียอี้
 • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • วัดเหวนิหวู่•วัดพระถังซำจั๋ง •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง
 • ร้านขนมพายสับปะรด •อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว •ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์ เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป
 • ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง •กรุงเทพ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก