• มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน

 • มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน
 • ZEVN0023
 • 13,900
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง
 • ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
 • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
 • ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
หมู่บ้านสายรุ้ง
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง
ไถจงไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street

ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

31 ม.ค.63 - 4 ก.พ.63
13,90013,90013,90013,90013,900 18
จองทัวร์

7 ก.พ.63 - 11 ก.พ.63
15,90015,90015,90015,90015,900 19
จองทัวร์

8 ก.พ.63 - 12 ก.พ.63
15,90015,90015,90015,90015,900 25
จองทัวร์

14 ก.พ.63 - 18 ก.พ.63
14,90014,90014,90014,90014,900 20
จองทัวร์

28 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

6 มี.ค.63 - 10 มี.ค.63
13,90013,90013,90013,90013,900 25
จองทัวร์

13 มี.ค.63 - 17 มี.ค.63
13,90013,90013,90013,90013,900 25
จองทัวร์

20 มี.ค.63 - 24 มี.ค.63
13,90013,90013,90013,90013,900 20
จองทัวร์

26 มี.ค.63 - 30 มี.ค.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

27 มี.ค.63 - 31 มี.ค.63
13,90013,90013,90013,90013,900 25
จองทัวร์

3 เม.ษ.63 - 7 เม.ษ.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

4 เม.ษ.63 - 8 เม.ษ.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

5 เม.ษ.63 - 9 เม.ษ.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

12 เม.ษ.63 - 16 เม.ษ.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

13 เม.ษ.63 - 17 เม.ษ.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

14 เม.ษ.63 - 18 เม.ษ.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

17 เม.ษ.63 - 21 เม.ษ.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

24 เม.ษ.63 - 28 เม.ษ.63
15,90015,90015,90015,90015,900 25
จองทัวร์

1 พ.ค.63 - 5 พ.ค.63
16,90016,90016,90016,90016,900 25
จองทัวร์

15 พ.ค.63 - 19 พ.ค.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

22 พ.ค.63 - 26 พ.ค.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

29 พ.ค.63 - 2 มิ.ย.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์

12 มิ.ย.63 - 16 มิ.ย.63
15,90015,90015,90015,90015,900 25
จองทัวร์

12 มิ.ย.63 - 16 มิ.ย.63
15,90015,90015,90015,90015,900 25
จองทัวร์

19 มิ.ย.63 - 23 มิ.ย.63
14,90014,90014,90014,90014,900 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก