มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบา...

 • มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน

 • มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน
 • ZEVN0034
 • 18,900
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่
 • อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ร้านขนมพาย สับปะรด ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
 • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ
เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว-อาลีซาน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

Taipei 101 หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น 

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

15 เม.ษ.63 - 19 เม.ษ.63
19,90024,90019,90019,90019,900 2
จองทัวร์

17 เม.ษ.63 - 21 เม.ษ.63
18,90023,90018,90018,90018,900 22
จองทัวร์

29 พ.ค.63 - 2 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์

12 มิ.ย.63 - 16 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์

26 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก