มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบา...

 • มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน

 • มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน
 • ZEVN0022
 • 18,900
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่
 • อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ร้านขนมพาย สับปะรด ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
 • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้
เขาอุทยานอาลีซาน
นำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน

นำท่านชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ตึกไทเป 101

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

15 เม.ษ.63 - 19 เม.ษ.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์

17 เม.ษ.63 - 21 เม.ษ.63
18,90023,90018,90018,90018,900 22
จองทัวร์

29 พ.ค.63 - 2 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์

12 มิ.ย.63 - 16 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์

26 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย.63
19,90024,90019,90019,90019,900 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก