มหัศจรรย์ ใต้หวัน ไถจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้...

 • มหัศจรรย์ ใต้หวัน ไถจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

 • มหัศจรรย์ ใต้หวัน ไถจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
 • BT-TPI0001
 • 999,999
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ชานมไข่มุข ตลาดปลาไทเป
 • 4 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ• ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต
 • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่• ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลา ไทเป
 • ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว •ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง
 • มิฮายาร่าไอศกรีม • สนามบินไถจง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก