มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระขอพร ช๊อป...

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระขอพร ช๊อปปิ้งจุใจ

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระขอพร ช๊อปปิ้งจุใจ
 • BT-HKMK0002
 • 999,999
 • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ •ฮ่องกง • Mongkok Ladies Market
 • สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล• โบสถ์เซ็นต์ปอล• เซนาโด้สแควร์•วัดเจ้าแม่กวนอิม • เวเนเชี่ยน •ฮ่องกง
 • วัดแชกงมิว•วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่• ตลาดหยก•รีพลัสเบย์•กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก