• มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

 • มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
 • BT-RS-ST-49900
 • 999,999
 • ฉลองฤดูกาล white night ลองเรือแม่น้ำ neva
 • ทานอาหารที่ พระราชวังอเล็กซานเดอร์
 • 6 วัน 4 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ
 • พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(The State Hermitage Museum) โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารคาซาน
 • พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - ป้อมปีเตอร์และปอล –การแสดงแสงเสียงพื้นบ้านรัสเซีย Folk Show
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค Saint Isaac’s Cathedral - มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส Kronstadt Naval Cathedral -ล่องเรือแม่น้ำเนวา NEVA RIVER CRIUSE
 • มหาวิหารเซนต์โซเฟีย St.Sophia Cathedra – Outlet Pulkovo Village-สนามบินพัลโคโวเซนต์ ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย
 • สนามบินนานาชาตดิูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก