มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

 • มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

 • มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
 • BT-ID-PT18900
 • 18,900
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี คงคาอารตี
 • 4 วัน 3 คืน
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา –เมืองราชคฤห์ –เขาคิชฌกฏู –วัดเวฬุวัน มหาวหิาร
 • เมืองราชคฤห์–เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี
 • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พทุธคยา หรือวดัมหาโพธ์ิ
 • สนามบินคยา - สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

27 ต.ค.62 - 30 ต.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

1 พ.ย.62 - 4 พ.ย.62
18,90022,90018,90018,90017,900 24
จองทัวร์

8 พ.ย.62 - 11 พ.ย.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

15 พ.ย.62 - 18 พ.ย.62
18,90022,90018,90018,90017,900 24
จองทัวร์

22 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

29 พ.ย.62 - 2 ธ.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

6 ธ.ค.62 - 9 ธ.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

13 ธ.ค.62 - 16 ธ.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

20 ธ.ค.62 - 23 ธ.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

27 ธ.ค.62 - 30 ธ.ค.62
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

29 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63
20,90024,90020,90020,90019,900 24
จองทัวร์

3 ม.ค.63 - 6 ม.ค.63
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

10 ม.ค.63 - 13 ม.ค.63
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

17 ม.ค.63 - 20 ม.ค.63
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

24 ม.ค.63 - 27 ม.ค.63
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์

31 ม.ค.63 - 3 ก.พ.63
19,90023,90019,90019,90018,900 24
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก