พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY ...

  • พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

  • พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)
  • GQ-MM1DAY3333
  • 3,888
  • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน
  • 1 วัน 0 คืน
  • กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ค.62 - 20 ก.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

21 ก.ค.62 - 21 ก.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 8
จองทัวร์

26 ก.ค.62 - 26 ก.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 32
จองทัวร์

27 ก.ค.62 - 27 ก.ค.62
4,8884,8884,8884,8884,888 33
จองทัวร์

28 ก.ค.62 - 28 ก.ค.62
4,7774,7774,7774,7774,777 31
จองทัวร์

2 ส.ค.62 - 2 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 31
จองทัวร์

3 ส.ค.62 - 3 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 34
จองทัวร์

4 ส.ค.62 - 4 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 32
จองทัวร์

9 ส.ค.62 - 9 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 33
จองทัวร์

17 ส.ค.62 - 17 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 34
จองทัวร์

18 ส.ค.62 - 18 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 32
จองทัวร์

23 ส.ค.62 - 23 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 34
จองทัวร์

24 ส.ค.62 - 24 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 32
จองทัวร์

25 ส.ค.62 - 25 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 34
จองทัวร์

30 ส.ค.62 - 30 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 31
จองทัวร์

31 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
3,9993,9993,9993,9993,999 34
จองทัวร์

5 ก.ย.62 - 5 ก.ย.62
3,8883,8883,8883,8883,888 34
จองทัวร์

7 ก.ย.62 - 7 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 28
จองทัวร์

8 ก.ย.62 - 8 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

11 ก.ย.62 - 11 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

14 ก.ย.62 - 14 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

15 ก.ย.62 - 15 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

19 ก.ย.62 - 19 ก.ย.62
3,8883,8883,8883,8883,888 34
จองทัวร์

21 ก.ย.62 - 21 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

22 ก.ย.62 - 22 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 34
จองทัวร์

25 ก.ย.62 - 25 ก.ย.62
3,8883,8883,8883,8883,888 34
จองทัวร์

26 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62
3,8883,8883,8883,8883,888 34
จองทัวร์

28 ก.ย.62 - 28 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 33
จองทัวร์

29 ก.ย.62 - 29 ก.ย.62
4,2994,2994,2994,2994,299 33
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก