• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน ( นั่งรถภายใน ) บินแอร์เอเชีย

 • พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน ( นั่งรถภายใน ) บินแอร์เอเชีย
 • BT-MTL0002
 • 999,999
 • เจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์ สะพานไม้สักอูเบ็ง พระมหามัยมุนี
 • กุ้งแม่น้ำเผา
 • กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์–นั่งรถสู่พกุาม – ทะเลเจดีย์–จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพกุาม
 • พกุาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกบุยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพญัญู-วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลบัสู่มัณฑะเลย ์
 • มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน -หมู่บ้านมิงกุน -เจดย์มิงกุน -ล่องแม่น้าอิระวดีระฆังมิงกุน -พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร ์ พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง– มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก