ข้อควรรู้ก่อนพก Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ power bank กลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวที่ทุกคนพกไว้ใช้คู่กับสมาร์ทโฟนกันหมดแล้ว เนื่องด้วยการใช้งานสมาร์ทโฟนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน แบตเตอรี่ย่อมหมดเร็วเป็นธรรมดา ครั้นจะไปหาที่ชาร์จขณะที่อยู่นอกบ้านก็เป็นเรื่องลาบาก การมี power bank หรือแบตสารองไว้พร้อมใช้งานจึงสะดวกสบายมากกว่า ซึ่งเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปอาจยังไม่ค่อยทราบและควรที่จะต้องเข้าใจไว้ ก็คือ ข้อควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการนา power bank โดยสารขึ้นเครื่องบินไปด้วย ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

นำขึ้นเครื่องได้ แต่ควำมจุและจำนวนที่พกพำต้องไม่เกินกำหนด
ทุกสายการบินฯ จะมีการกาหนดขนาดความจุไฟฟ้าของ power bank (แบตเตอรี่สารอง) ในการนาติดตัวขึ้นเครื่องไว้อย่างชัดเจน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งข้อกาหนดเหล่านั้น ล้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งสิ้น ใครที่ต้องการจะนาพาวเวอร์แบงค์ติดตัวขึ้นเครื่อง มาดูกันครับ
– power bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องทุกกรณี
– power bank ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง 20000 – 32000 mAh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
– power bank ความจุไฟฟ้าต่ากว่า 20000 mAh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่จากัดจานวน
นั่นหมายความว่า กรณีมี power bank ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ 30000 mAh ก็สามารถพกได้ 2 ก้อนเท่านั้นครับ

ห้ำมใส่กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดใต้เครื่องทุกกรณี
นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบ และสับสน ระหว่างการโหลดใต้เครื่อง กับนาติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งที่ถูกก็คือ ห้ามนาพาวเวอร์แบงค์ใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดใต้เครื่อง ซึ่งเป็นไปตามกฎของสายการบินทุกสาย ในการห้ามโหลดสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ไว้ใต้เครื่องโดยเด็ดขาด ดังนั้น ให้พกไว้ในกระเป๋าที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องไปท่านั้น และจะต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าและจานวน ตามข้อกาหนดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น

เลือกแบรนด์ที่ได้มำตรฐาน
แม้ว่าเจ้าหน้าที่สนามบินจะไม่ถึงกับมาตรวจตราอย่างละเอียดว่าเป็น power bank ของแบรนด์อะไร เป็นของดีมีคุณภาพหรือไม่ แต่หากเราพกพาเพาเวอร์แบงค์ที่ไม่มีมาตรฐานขึ้นไปบนเครื่อง ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้ง่ายขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้รวมถึงสายชาร์จที่ใช้เชื่อมต่อด้วย ควรเป็นสายที่ได้มาตรฐานและไม่ชารุด การพกพาอุปกรณ์เหล่านี้รวมไปถึงการใช้งานบนเครื่อง ก็จะได้ปลอดภัยกว่าด้วย
ในเมื่อ power bank เป็นสิ่งของจาเป็นในชีวิตประจาวันไปแล้ว การเรียนรู้ก่อนจะนาไปใช้ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบนเครื่องบิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากความปลอดภัยของตนเองแล้วยังรวมไปถึงความปลอดภัยของคนรอบข้างอีกด้วย